α-osakeste hajumiskatse

α-osakeste hajumiskatseks nimetatakse katset, millelt lähtudes esitas Ernest Rutherford 1911. aastal aatomi planetaarmudeli. See katse näitas, et kullalehekese pommi­tamisel positiivselt laetud α-osakestega (heeliumi aatomi tuumadega) põrkuvad vaid üksikud α-osake­sed kullalehelt tagasi. Tagasipõrge on aga võimalik vaid juhul, kui α-osakese teele jääb teine positiivne (tõukejõude tekitav) osake, mille mass on oluliselt suurem α-osakese massist. Järelikult paikneb kulla aatomi positiivne laeng ja põhi­osa massist aatomi mõõtmetega võrreldes väga väikeses ruumi­osas – tuumas. Aatom on pea­aegu “tühi”.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale