Kasutajatingimused

KASUTUSTINGIMUSED JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

 

1. Mõisted ja üldsätted

1.1. Portaali kasutamisel kasutatakse allpool toodud mõisteid järgnevas tähenduses:

1.1.1. Portaal – Haldaja poolt hallatav veebikeskkond aadressil www.füüsikaleksikon.ee (sh ka www.fyysikaleksikon.ee ja kõik selle võimalikud domeenid ja aladomeenid), mis sisaldab teavet füüsika mõistete, valemite, ideede, ja muu taolise kohta;

1.1.2. Haldaja – Informatorium OÜ, registrikood 11943420, aadress Tähe 1-25, 51010 Tartu, e-post: informatorium@fyysikaleksikon.ee;

1.1.3. Kasutaja – füüsilisest isikust Portaali kasutaja;

1.1.4. Isikuandmed – Portaali kasutamise käigus Kasutaja kohta tekkivad andmed, sh eesnimi, staatus, haridustase, kontaktandmed (e-post) jne ning mis on konkreetse Kasutajaga seostatavad;

1.1.5. Kasutajaandmed – Portaalis Kasutaja poolt avaldatud ja/või tekkivad andmed, sh Portaali kasutamisega ja kasutamise statistikaga seotud andmed, mis võivad, kuid ei pruugi otseselt seotud olla tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga;

1.1.6. Kasutustingimused – Haldaja poolt kehtestatud käesolevad Portaali kasutamise kasutus- ja isikuandmete töötlemise tingimused, mis kehtivad Portaali kasutamisel ning osapoolte vahelises suhtluses. Kasutustingimused reguleerivad Portaali kasutamisel Kasutaja ja Haldaja vahelist õigussuhet ning on mistahes Portaali kasutamisest tulenevate Kasutaja ja Haldaja vaheliste kokkulepete osaks;

1.1.7. Sisu – Haldaja ja/või Kasutaja poolt Portaalis avaldatud info ja teave, sh kuid mitte ainult füüsika definitsioonid, meetodid, valemid, joonised, fotod jms;

1.1.8. Tarkvara – arvutiprogramm, mida kasutatakse Portaalis erinevate parameetrite ja andmete järgi otsingute tegemiseks, andmete kogumiseks ja salvestamiseks, samuti Portaali sisu Kasutajale kättesaadavaks tegemiseks ning paljudeks teisteks Portaali toimimiseks vajalikeks toiminguteks;

1.1.9. Andmebaas – Haldaja poolt Portaalis ja/või Portaali vahendusel hallatav andmebaas, mis sisaldab nii Sisu kui ka infot Kasutajate Isiku- ja Kasutajaandmete kohta.

1.2. Kasutustingimustes defineeritud mõisted ainsuses või mitmuses, lähtudes Kasutustingimuste ja Lepingu sisust, omavad sama tähendust.

1.3. Kasutustingimuste ja Haldaja ja Kasutaja vahel individuaalselt kirjalikult või elektrooniliselt kokkulepitu vaheliste vastuolude korral juhinduvad osapooled individuaalselt kokkulepitust.

 

2. Portaali kasutamine

2.1. Portaal on mõeldud Haldaja poolt Sisu avaldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks Kasutajale. Haldaja pakub välja Kasutajatele veebikeskkonna, s.o Portaali, kus Kasutajad saavad erinevat infot füüsika definitsioonide, meetodite, valemite (Sisu) jms kohta. Portaali kasutamiseks loetakse Portaalis Sisuga tutvumist ja/või selle kasutamist mistahes Portaali kontseptsiooniga kooskõlas oleval eesmärgil. Portaali eesmärgipärane kasutamine on tutvumine Portaalis avalikustatud Sisuga üldotstarbeliste veebilehitsejate kaudu.

2.2. Kasutajate jaoks on Portaali kasutamine tasuline, välja arvatud prooviperioodil. Tasumine toimub pangalingi või mobiilimakse vahendusel. Tasu on avalikustatud veebilehel ning Haldajal on õigus Tasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest Kasutajaid ette Portaali veebilehe vahendusel.

2.3. Portaali kasutamine Kasutustingimustes sätestamata ulatuses on lubatud üksnes Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

2.4. Portaali kasutamisel on Kasutajate peamised kohustused järgmised:

2.4.1. enne Portaali kasutamist kohustub Kasutaja põhjalikult tutvuma Kasutustingimustega ning neist Portaali kasutamisel kinni pidama;

2.4.2. juhul kui Portaali kasutamiseks on vajalik salasõna või muu identifitseerimistunnus, kohustub Kasutaja hoidma Portaali kasutamiseks vajalikud koodid ja salasõnad ning kasutustunnused salajas ning sellisel viisil, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama oma salasõna Portaali kasutamiseks. Sellisel juhul vastutab Kasutaja kolmanda isiku eest;

2.4.3. Portaali kasutamisel ei ole lubatud jagada Portaali kasutamiseks vajalikke koode ja salasõnasid kolmandate isikutega, eelkõige ei ole lubatud erineva staatusega Portaali kasutajatel oma koode ja salasõnasid jagada või muul viisil kättesaavaks teha teistsuguse staatusega isikutele (nt õpetaja vs õpilased);

2.4.4. Portaali kasutamiseks vajalike koodide ja salasõnade jagamine pereliikmete vahel on lubatud;

2.4.5. Kasutaja teavitab Haldajat koheselt oma salasõna ja/või muude Portaali kasutamiseks vajalike andmete kadumisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute kätte, saates Haldaja e-posti aadressile info@fyysikaleksikon.ee sellekohase meili;

2.4.6. Portaali kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Portaali kasutamist teiste Kasutajate poolt;

2.4.7. Kasutaja poolt Portaali kasutamine ei tohi tekitada olukorda, kus Portaali kasutamise käigus jõuab Portaali info, mis sisaldab viirusi või muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Portaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad Portaali kasutamise tulemusena salvestuda teiste Kasutajate arvutisse, serverisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida Portaali normaalset funktsioneerimist;

2.4.8. Kasutaja kohustub tagama, et Portaali Kasutajaks registreerimisel esitatud andmed on õiged ning tõesed, ning kasutama oma kehtivat e-posti aadressi;

2.4.9. Kasutajal võib Portaali kasutamisel olla ainult üks konto. Portaali kasutamisel ei ole lubatud korduvate prooviperioodide rakendamine.

2.5. Kasutajad avaldavad ja kinnitavad, et on teadlikud, et Portaalis avalikustatud Sisu võib ajas muutuda. Kasutajad avaldavad ja kinnitavad, et tegemist on riisikoga, mille nad Portaali kasutamisel teadlikult endale võtavad ning ei oma Haldaja vastu sellest tulenevalt mingeid nõudmisi ega pretensioone.

2.6. Portaalis võidakse avaldada linke ka kolmandate isikute veebilehtedele. Eeltoodud osas võivad kehtida käesolevatest Kasutustingimustest erinevad tingimused, sh ka erinevad tingimused andmete kasutamise, kogumise, edastamise jne osas, mille rakendamist Haldaja ei saa kontrollida ja mille eest Haldaja mistahes juhul ei vastuta. Kasutajad kinnitavad, et on eeltoodust Portaali kasutamisel teadlikud.

2.7. Haldajal on õigus arendada ja uuendada Portaali, sh arendada ka Portaali toimimiseks vajalikku Tarkvara. Kasutustingimustega nõustumisega ja Portaali kasutamisega Kasutaja kinnitab, et Portaali toimimiseks vajaliku Tarkvara arendamise ja uuendamise tõttu Portaali kaudu kättesaadava Sisu iseloom ja vorm võib samuti aeg-ajalt muutuda ning Kasutaja ei oma sellest tulenevalt Haldaja vastu mingeid nõudmisi ega pretensioone.

2.8. Portaali ei või kasutada õigusrikkumiste toimepanemiseks ega ka õigusrikkumistele üleskutsumiseks. Portaali sisestatav ja/või Portaalis avalikustatav Sisu ei tohi olla vastuolus Kasutustingimuste ega õigusaktidega, sh on Kasutajal keelatud kasutada kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid, äriühingute ja teenusepakkujate nimesid jms sellisel kujul, mis tõenäoliselt või kavatsetult loovad temast mulje kui selliste märkide, nimede või logode seaduslikust omanikust või õigustatud valdajast, kui ta seda tegelikult ei ole.

2.9. Portaali kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Portaali automaatseid päringuid mistahes eesmärgil, sh on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete seadmete kasutamine.

2.10. Haldaja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mis Portaali kasutamise raames Portaali tekib, vahemällu salvestub või talletub, ega muul viisil otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid.

2.11. Haldajal on õigus osutada Kasutajatele ja mistahes kolmandatele isikutele, kes veel ei ole Portaali Kasutajad, ühekordseid, lühiajalisi või perioodilisi soodustusi ja/või korraldada kampaaniad ja tarbijamänge Haldaja poolt kehtestatud tingimustel.

 

3. Kasutaja Isikuandmete ja Kasutajaandmete kaitse ja töötlemine

3.1. Isiku- ja Kasutajaandmete (edaspidi ühiselt ka Andmed) vastutav töötleja on Haldaja.

3.2. Andmete töötlemine on igasugune Kasutaja andmetega tehtav toiming (sh kuid mitte ainult Kasutaja Andmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine jne). Haldaja tagab Andmete töötlemise seaduslikkuse. Haldaja töötleb andmeid ise ning teeb need teatud Kasutustingimustes sätestatud juhtudel kättesaadavaks ning edastab ka kolmandatele isikutele.

3.3. Kasutajate Isiku- ja Kasutajaandmed saab Haldaja tulenevalt Kasutajate poolt Portaali kasutamisest. Haldaja töötleb neid Isiku- ja Kasutajaandmeid, mille Kasutajad on Portaali sisestanud ja/või muul viisil Portaali kasutamise raames avalikustanud ja/või mis on muul viisil Portaali kasutamise raames tekkinud. Haldaja poolt töödeldavate Andmete hulka kuuluvad muu hulgas ka andmed Kasutaja nime (sh ees- ja perekonnanimi), E-posti aadressi, mobiiltelefoninumbri, Kasutaja hariduse, staatuse, ja muu kohta, millest Haldaja on saanud teadlikuks Portaali vahendusel.

3.4. Käesolevaga annab Kasutaja Haldajale oma nõusoleku Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja korras töödelda Isiku- ja Kasutajaandmeid, millest Haldaja on saanud teadlikuks Kasutaja poolt Portaali kasutajaks registreerumisel ja/või muul viisil Portaali kasutamise käigus ja/või mis kogunevad Haldajale Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamise teel. Muuhulgas annab Kasutaja Haldajale nõusoleku Andmete töötlemiseks alloleval viisil ja eesmärgil:

3.4.1. Kasutaja tuvastamiseks;

3.4.2. Info ning teabe saatmiseks Kasutaja e-posti aadressile Portaali kohta;

3.4.3. Portaali pideva parendamise ja personaliseerimise eesmärgil;

3.4.4. tarbijamängude ja kampaaniate korraldamiseks;

3.4.5. Portaali külastatavuse ja kasutatavuse statistika analüüsiks ning analüüsi tulemusena Portaali uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumistele, sh Kasutajate segmenteerimiseks ja Portaali turvalisuse suurendamiseks;

3.4.6. Isikuandmete enne nende töötlemist anonüümseks muutmiseks, nii et nende alusel ei ole võimalik tuvastada Kasutaja isikut;

3.4.7. Kasutajale kommertsteadaannete, otsepostituste ja teabe edastamiseks Haldaja toodete, teenuste ja tegevuste kohta.

3.5. Täiendavalt annab Kasutaja oma nõusoleku Haldajale Andmete edastamiseks järgmistel juhtudel:.

3.5.1. Haldaja volitatud töötlejatele ehk isikutele, kes töötlevad Andmeid Haldaja nimel ja volitusel Portaali arendamise ja parendamise eesmärgil;

3.5.2. Haldaja õigusnõustajatele, audiitoritele ja raamatupidajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Haldaja ees eeldusel, et nad tagavad neile edastatud Andmete konfidentsiaalsuse;

3.5.3. muudele kolmandatele isikutele anonüümseks tehtud kujul nii, et nende alusel ei ole võimalik tuvastada Kasutaja isikut.

3.6. Lisaks Kasutustingimuste p-s 3.4 ja 3.5 sätestatule on Haldajal õigus edastada Andmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel, sh kuid mitte ainult järelevalve-, uurimis-, julgeoleku- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel.

3.7. Kasutaja on teadlik, et tema poolt avaldatud Andmed võivad olla leitavad internetis, sh erinevaid otsingumootoreid kasutades. Kasutaja avaldab ja kinnitab, et nõustub sellega, ning ei oma sellest tulenevalt Haldaja vastu mingeid nõudmisi ega pretensioone.

3.8. Kasutajal on õigus igal ajal Haldajale edastatud ja/või Portaalis muul viisil kättesaadavaks tehtud Andmeid muuta, parandada, täiendada või kustutada.

3.9. Kasutajal on igal ajal juurdepääs temaga seotud Isikuandmetele Portaalis enda kasutajakonto kaudu. Isikuandmete ja muude andmetega seonduvate õiguste kasutamiseks, täiendavate selgituste saamiseks ja Haldajale kaebuste esitamiseks on Kasutajatel õigus pöörduda Haldaja poole e-posti info@fyysikaleksikon.ee vahendusel.

3.10. Kasutajal on õigus Haldajale antud nõusolek Isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist. Kasutaja avaldab ja kinnitab, et on teadlik, et Isiku- ja Kasutajaandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise ja Isikuandmete kustutamisega kaasneb ühtlasi Kasutaja Portaali konto sulgemine ning Portaali kasutamise võimaldamise lõpetamine, juhul kui Portaali kasutamiseks on vajalik Kasutaja Andmete töötlemine. Mistahes juhul ei ole nõusoleku tagasivõtmisel tagasiulatuvat jõudu. Kui Kasutaja pärast Andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist asub uuesti Portaali kasutama, loetakse Kasutaja poolt antuks uus nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 

4. Intellektuaalse omandi õigused

4.1. Portaal, Tarkvara ja Portaalis sisalduda võiv Andmebaas ja nende mistahes komponendid (sh kuid mitte ainult Haldaja ärinimi, kaubamärgid, ärisaladus, patendid, domeeninimi, fotod, tekstid, animatsioonid, videod jms) on ja võivad olla kaitstud intellektuaalse omandiga, mis kuuluvad Haldajale, tema litsentsiandjale või kolmandatele isikutele (edaspidi Intellektuaalne omand). Täiendavalt võib Portaalis sisalduda ka vabakasutuses olevat materjali, mis on eraldi selliselt ka tähistatud.

4.2. Kõik õigused Portaalis sisalduvale Andmebaasile kuuluvad Haldajale. Kasutajal ei ole õigust teha Andmebaasist väljavõtteid, koopiaid või seda muul viisil kasutada kui käesolevates Kasutustingimustes sätestatud viisil, samuti Andmebaasi ja/või Portaali kahjustada või selle tööd häirida. Kasutajal ei teki Andmebaasi mistahes viisil kasutamisel autoriõigusi Andmebaasi ja Portaali käigus hoidmiseks vajalikule Tarkvarale.

4.3. Kasutaja kohustub kasutama Portaali ja Andmebaasi (i) üksnes Kasutustingimustes sätestatud ulatuses; (ii) mitte tegema mistahes väljavõtteid ja/või koopiaid Andmebaasist ja/või selle olulisest osast muul viisil kui Kasutustingimustes sätestatud juhtudel; ning (iii) mitte taaskasutama ega laenutama Andmebaasi või selle olulist osa mistahes muul eesmärgil ega tegema Andmebaasi või selle olulist osa üldsusele kättesaadavaks vastuolus käesolevas Kasutustingimustes sätestatuga.

4.4. Haldaja annab Kasutajale tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi Intellektuaalse omandi kasutamiseks Portaali kasutamise ajaks selleks tavapärasel (sh hariduslikel, teaduslikel, informatiivsel) ja isiklikul otstarbel kooskõlas Kasutustingimustega. Intellektuaalse omandi tavapärasel otstarbel kasutamisel puudub iseseisev majanduslik eesmärk. Litsentsi alusel ei ole Kasutajal mistahes juhul õigust anda all-litsentse ega luua Intellektuaalse omandi põhjal tuletatud intellektuaalse omandi objekte ilma Haldaja selgesõnalise eelneva kirjaliku loata. Kasutajal ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Portaali ja selle mistahes koostisosi (sh Andmebaasi ega Portaalis kättesaadavat Sisu) mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada ega töödelda, mis väljub tavapärase kasutamise piiridest.

4.5. Kasutaja kinnitab Portaali kasutamisele asumisega, et on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigustega kaasnevatest õigustest (sh andmebaasi tegija õigustest) ning et ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel rikkuda Haldaja vastavaid õigusi.

 

5. Portaali kasutamise piirangud ja Haldaja vastutus

5.1. Haldaja võimaldab Kasutajal Portaali kasutada „nii nagu on“ põhimõttel. Haldaja ei anna Kasutajale mistahes lubadusi, mida ei ole väljendatud Kasutustingimustes. Näiteks ei anna Haldaja lubadusi Portaali kaudu kättesaadavate konkreetsete funktsioonide, funktsionaalsuse, Portaali töökindluse, saadavaloleku ega Kasutaja vajadustele vastamise kohta.

5.2. Haldajal on õigus katkestada (ajutiselt) juurdepääs Portaalile, kui see on vajalik Portaalis hooldustööde teostamiseks, teatades sellest Kasutajatele Portaali vahendusel mõistliku aja ette. Kriitiliste vigade, häirete või tõrgete korral, mis võivad oluliselt kahjustada Portaali toimimist, võib Haldaja teha muudatusi ja hooldustöid ilma ette teatamata, esitades pärast vajadusel selgitused vigade, häirete ja/või tõrgete kõrvaldamise kohta.

5.3. Niivõrd kuivõrd see on seadusega lubatud, ei kuulu alljärgnevad juhud Haldaja vastutusalasse:

5.3.1. kui Portaal ei toimi mõnes veebisirvijas;

5.3.2. kui Portaal ei toimi ja/või ei ühildu Kasutaja poolt kasutatava riist- ja/või tarkvaraga (sh kuid mitte ainult arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon, nutitelefon, operatsioonisüsteem jne);

5.3.3. vääramatu jõu ja muude Haldajast mitteolenevate vigade või häirete eest, mis takistavad Kasutajal Portaali kasutamist;

5.3.4. kui Kasutaja internetiteenuse pakkuja ei võimalda Kasutajale ligipääsu Portaalile;

5.3.5. Kasutaja Isiku- ja Kasutajaandmete töötlemise eest kolmandate isikute poolt;

5.3.6. Kasutaja kasutajakonto salasõna kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte sattumise või kolmandate isikute poolt kasutamisega Kasutajatele tekitatud kahju eest.

5.4. Eelpool loetletud Haldaja vastutuse piirangud ei välista Kasutajale kohaldatavast õigusest tulenevaid imperatiivseid õigusi, millest ei ole võimalik pooltevahelise kokkuleppega kõrvale kalduda.

5.5. Kui Haldaja saab teada Portaali vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab ta selle või tõkestab sellele juurdepääsu või võtab aktiivselt tarvitusele muud meetmed õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.

5.6. Haldajal on õigus ühepoolselt eemaldada Portaalist kogu Sisu või osa Sisust. Samuti on Haldajal õigus ühepoolselt kustutada nn libakontod, st kontod, kus ühel ja samal Kasutajal on mitu kontot ja/või Haldajal on põhjendatult alust arvata, et Kasutaja on rikkunud Kasutustingimuste p-i 2.4.3, 2.4.9, 2.4.7 ja/või 2.4.8.

5.7. Mistahes juhul ei vastuta Haldaja saamata jäänud tulu, puhtmajandusliku kahju ega mittevaralise kahju tekitamise eest, samuti muude kaudsete, erilaadsete, tegevuse tulemusest johtuvate, hoiatava või karistava iseloomuga kahjude eest.

 

6. Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

6.1. Kasutustingimused on kättesaadavad Portaalis. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles.

6.2. Portaali kasutama asudes nõustub Kasutaja käesolevate Kasutustingimustega. Kasutustingimustega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust Portaali kasutada.

6.3. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja järgmist:

6.3.1. Kasutaja kohustub järgima kõiki Kasutustingimustes ning Portaalis olla võivates juhistes ja selgitustes sätestatud tingimusi;

6.3.2. Haldaja ja Kasutaja vaheline õigussuhe on piisavalt selgesõnaliselt Kasutustingimustes kirjas. Portaali kasutamine muudel eesmärkidel, mis ei ole Kasutustingimustes kirjas, saab toimuda üksnes Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

6.4. Haldajal on õigus ühepoolselt Portaali ja Kasutustingimusi muuta, eelkõige, kuid mitte ainult:

6.4.1. kui see on tingitud muudatustest kehtivas õiguses või selle tõlgendamise praktikas;

6.4.2. kui Haldaja laiendab Portaali kasutamisvõimalusi, lõpetab Portaali vahendusel Sisu avalikustamise või hakkab pakkuma Portaali vahendusel uusi teenuseid;

6.4.3. kui Kasutajatelt on tulnud ettepanekuid või kaebusi Kasutustingimuste muutmiseks mingil konkreetsel viisil (sh on Haldajal õigus, mitte kohustus Kasutustingimusi muuta);

6.4.4. kui Haldaja peab muutma Kasutustingimusi tulenevalt jõustunud kohtulahendist või haldusaktist;

6.4.5. kui toimuvad muudatused Haldaja töökorralduses;

6.4.6. kui toimuvad tehnoloogilised arengud, mistõttu on võimalik parandada Portaali haldamise ja Teenuse osutamise kvaliteeti ning turvalisust.

6.5. Muudetud Kasutustingimused avaldatakse Portaalis ning need hakkavad kehtima alates nende avaldamise hetkest. Kasutaja suhtes hakkavad need kehtima alates hetkest, mil Kasutaja muudetud Kasutustingimustega nõustub ja/või asub Portaali kasutama.

6.6. Portaali kasutamisel ning kasutajakonto haldamisel võib Haldaja lisaks käesolevatele Kasutustingimustele kehtestada lisatingimusi, mis loetakse Kasutustingimuste osaks. Lisatingimuste kehtestamisest teatakse ja need hakkavad kehtima Kasutustingimuste p-s 6.5 nimetatud korras.

 

7. Ettepanekute, teadete, pretensioonide ja muude avalduste lahendamine

7.1. Kasutajal on õigus teha Haldajale ettepanekuid Portaali ja/või Teenuse muutmiseks Haldaja e-postile info@fyyikaleksikon.ee.

7.2. Kasutajatel on õigus teatada Haldajatele sobimatutest Kasutajatest, kelle tegevus on vastuolus Kasutustingimuste p-ga 2.4 Haldaja e-postile info@fyysikaleksikon.ee.

7.3. Kasutajatel on õigus esitada muid pretensioone Haldajale Portaali osas Haldaja e-postile info@fyysialeksikon.ee.

7.4. Haldaja vastab Kasutajatelt e-postile info@fyysikaleksikon.ee laekunud ettepanekutele, pretensioonidele, teadetele ja avaldustele mõistliku aja jooksul, aga mitte hiljem kui seitsme (7) tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest ning lahendab vastavad probleemolukorrad mõistliku aja jooksul, kui Kasutustingimustes ei ole näidatud muud tähtaega.

 

8. Portaalile ligipääsu sulgemine

8.1. Haldajal on õigus omal äranägemisel piirata Kasutaja ligipääs Portaalile, sh kuid mitte ainult:

8.1.1. kui Kasutaja tahtlikult või raskest hooletusest põhjustab Haldajale kahju;

8.1.2. kui Kasutaja korduvalt rikub Kasutajatingimusi;

8.1.3. Portaali sulgemisel.

8.2. Kasutajal on õigus igal ajal oma kasutajakonto kustutada, esitades sellekohase avalduse Haldaja meiliaadressil info@fyysikaleksikon.ee või kustutades ise oma kasutajakonto. Kui kasutaja soovib uuesti pärast kasutajakonto kustutamist Portaali kasutada, tuleb uuesti Portaali Kasutajaks registreerida.

 

9. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

9.1. Juhul kui mõni Kasutustingimustes olev säte osutub kehtetuks selle vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud osas Kasutustingimuste kehtivust.

9.2. Portaali kasutamisest tulenevate Kasutajate ja Haldaja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

9.3. Tekkinud lahkhelid lahendatakse osapooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse, kui seadusest ei tulene teisiti. Tarbijatel on alati õigus pöörduda ka Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2, Tallinn; info@tarbijakaitseamet.ee).