K0. Kasulikud valemid

Keskmine kiirus on defineeritud kui keha läbitud teepikkuse ning selleks kulunud aja suhe:

v subscript k equals s over t,

kus v subscript k tähistab keskmist kiirust, s teepikkust ning t aega. Valemist saab avaldada ka teepikkuse:

s equals v subscript k times t

Märkame, et valem on täielikult analoogne ühtlase liikumise liikumisvõrrandiga. Selle üldtuntud valemi puhul tuleb tähele panna, et rangelt võttes kehtibki see vaid siis, kui räägitakse keskmisest kiirusest. Ühtlase liikumise puhul ei ole vaja seda täpsustust rõhutada, sest ühtlasel kiirusel liikudes eeldame, et liikumiskiirus ei muutu ning seega säilibki kogu vaadeldava aja keskmine kiirus.

Kui aga liikumiskiirus muutub, jääb see valem kehtima ainult keskmise kiiruse jaoks. Ei saa kasutada alg- või lõppkiirust ega mistahes suvalist hetkkiirust.

Hetkkiirus on keha kiirus mingil suvalisel ajahetkel.

Ühtlane kiirendus. Kui keha liikumiskiirus muutub lineaarselt, st igas ajaühikus muutub kiirus ühepalju, (kiirendus on konstantne) siis saab keskmist kiirust arvutada alg- ja lõppkiiruse aritmeetilise keskmisena:

v subscript k equals fraction numerator v plus v subscript 0 over denominator 2 end fraction,

kus v on lõppkiirus ning v subscript 0 on algkiirus.